مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حیدر
نام خانوادگی:بهرمن
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

با تکمیل دروس ابتدائی و متوسطه در سال 1360 با ورود به حوزه علمیه اصفهان به تحصیل علوم حوزوی مشغول شدم. سالهای اولیه دوره مقدمات را که عمدتاً آشنائی با ادبیات عرب چون صرف و نحو و معانی بیان و لغت و منطق بود به پایان رساندم و با شروع دوره سطح به تدریس علوم مقدماتی مشغول گشتم در کنار آشنایی با کتب فقه و اصول، همچون شرح لمعه و رسائل و مکاسب؛ کتب کلامی همچون باب حادی عشر و شرح تجرید الاعتقاد و نیز کتب فلسفه همچون بدایه و نهایه و شرح منظومه و قسمتی از اسفار و قسمتی از اشارات ابن سینا را فرا گرفتم سال 1369 با هجرت به شهر مقدس قم  و تکمیل دروس سطح وارد مرحله درس خارج فقه و اصول شدم و تا امسال حدود 13سال است که درس خارج را ادامه می دهم. از سال 1377 تا کنون مدت 9سال است که دوره اول و دوم تخصصی فقه واصول را در موسسه بقیه الله (عج) سپری می نمودم، در کنار فقه و اصول بحثهای تفسیری نیز شرکت می نمودم. در طول مدت تحصیل به تدریس ادبیات منطق و فلسفه و فقه و اصول نیز اشتغال داشتم و عمده آثار قلمی اینجانب مربوط به رساله ها یی است که در طول مدت تحصیل در موسسه تحقیقاتی آموزشی بقیه الله (عج) به نگارش درآمده است.